NOWOŚĆ. Obowiązek statystyczny- fizjoterapeuci.

NOWOŚĆ!

Obowiązek statystyczny za rok 2020 dla praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366 z późn. zm.) praktyki zawodowe fizjoterapeutów zostały objęte obowiązkiem sprawozdawczym. W związku z tym są zobligowane do złożenia sprawozdań statystycznych za rok 2020 prowadzonych przez Ministra Zdrowia.

Dane dotyczą pracujących według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Należy je przekazać  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://ssoz.ezdrowie.gov.pl lub www.cez.gov.pl (zakładka: projekty/Statystyka/SSOZ). Wypełnienie sprawozdań wymaga zarejestrowania się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Dostęp do systemu znajduje się na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. Zalecana przeglądarka internetowa to  Mozilla Firefox. Podczas rejestracji jako typ jednostki należy wybrać „Praktyka fizjoterapeutów indywidualna i grupowa”.

Uwaga! Sprawozdania MZ-88 i MZ-89 dotyczące kadry sąobowiązkowe dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dla praktyk zawodowych z kodami: 97 - grupowa praktyka fizjoterapeutyczna i 98 - indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna.

Sprawozdania do wypełnienia:

MZ-88Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą  OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH

Należy wypełnić wiersz 20. Termin składania: do 12 marca 2021 r.

MZ-89Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

OBOWIĄZKOWE TYLKO DLA PRAKTYK ZATRUDNIAJĄCYCH SPECJALISTÓW, DLA KTÓRYCH DANA JEDNOSTKA JEST GŁÓWNYM MIEJSCEM PRACY

Należy wypełnić wiersz 06 w dziale 7 (Specjaliści w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia). Pozostali wysyłają MZ-89 puste, ale podpisane (na końcu). Termin składania: do 12 marca 2021 r.

MZ-11 –Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

OBOWIĄZKOWE TYLKO DLA PRAKTYK MAJĄCYCH KONTRAKT Z NFZ

Należy wypełnić wiersz 14 w dziale 8 (pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej). Termin składania: do 31 marca 2021 r.

Przy pierwszym logowaniu do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta. Jeżeli w roku 2020 praktyka nie posiadała kontraktu z NFZ, NIE zaznacza pola „MZ-11 – Placówka posiada kontrakt z NFZ na ambulatoryjną opiekę zdrowotną”

Przed sporządzeniem sprawozdań należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na każdym formularzu statystycznym albo na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia. Informacji udzielają też pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

tel.: 42 664-10-36, 42 664-10-56, 42 664-10-68, 42 664-10-72.

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z Centrum e-Zdrowia.

Przypominamy, że za niewywiązywanie się z obowiązku statystycznego bądź przekazywanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu grożą konsekwencje prawne określone w art. 57 i 58 ustawy o statystyce publicznej.