Decyzja zmieniająca (dokumenty)
Decyzja zmieniająca

W przypadku zmian w decyzji, zakład pracy chronionej powinien przedłożyć w Wydziale Polityki Społecznej następujące dokumenty:

  • wniosek o dokonanie zmian w decyzji
  • aktualny KRS (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • tabelka o stanie zatrudnienia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • oświadczenie spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków określonych w art. 28 i 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zm.)
  • opłata skarbowa w wysokości 10 złotych (opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu – GETIN BANK S.A., nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, tytuł płatności: nazwa podmiotu, adres oraz rodzaj opłaty)
  • umowa dotycząca świadczenia usług medycznych na terenie zakładu (w przypadku zakupienia nowych obiektów)
  • decyzja Państwowej Inspekcji Pracy (w przypadku zakupienia nowych obiektów)

Powiązane dokumenty: