Senior plus
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 (20 stycznia 2021)

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 uchwalony i obowiązuje. Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Informacja o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom, w aktualnościach, pod adresem:

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/544

Zgodnie z programem - Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosi w najbliższym czasie dla jednostek samorządu terytorialnego, otwarty konkurs ofert EDYCJA 2021, w ramach którego będą one mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu państwa tj. uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

1) moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”.

W przypadku, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 Programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

2) moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu 1. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Klub „Senior+” powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Klub „Senior+” we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowego programu "Senior+" na kolejne lata 2021-2025 i przystąpienia do jego realizacji w Edycji 2021 i kolejnych. Informacje zamieszczone są na stronie www.gov.pl w tym w zakładce pytania i odpowiedzi.

___________________________________________________________________________

Na terenie województwa łódzkiego w Edycjach 2015 – 2020 Programu wieloletniego „Senior+” jednostki samorządu terytorialnego (korzystając z dofinansowania przewidzianego programem) utworzyły 31 ośrodków wsparcia dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ na 665 miejsc, w tym: 12 Dziennych Domów „Senior+” na 298 miejsc i 19 Klubów „Senior+” na 367 miejsc.

Białe plamy, gdzie w ramach ww. programu nie powstały jeszcze Dzienne Domy bądź Kluby „Senior+” pozostają na terenie powiatów: bełchatowskiego, łaskiego, pabianickiego, piotrkowskiego, poddębickiego. WYKAZ OŚRODKÓW WSPARCIA „SENIOR+”, z podziałem na województwa, znajduje się na stronie ministerstwa : http://senior.gov.pl/program_senior_plus/strona/83 .

W zakresie funkcjonowania Dziennych Domów i Klubów „Senior +” utworzonych w edycjach 2015- 2020 Programu w czasie epidemii, obowiązują w dalszym ciągu rekomendacje z 22 października 2020 r. zamieszczone na stronie www.senior.gov.pl oraz zapisy zawarte w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, będącym kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.Proszę o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji i komunikatów na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przypominamy, że od 24 maja 2020 r. (po okresie zawieszenia zajęć/działalności w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2) ośrodki wsparcia typu „Senior+”, co do zasady, mogą funkcjonować i oferować seniorom usługi w formie stacjonarnej, a w związku z trwającą nadal pandemią - z zachowaniem szczególnych reżimów sanitarnych. W województwie łódzkim, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacją lokalną związaną z Covid-19 (wskazanych w poleceniu Wojewody Łódzkiego nr ZRPS-III.042.144.2020 z 27 października 2020 r.) - wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast oraz starostowie mogą dokonać czasowego zawieszania działalności placówek wsparcia dziennego, w tym ośrodków wsparcia typu „Senior+”.