Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej za rok 2021.

Ogólnopolskie badanie chorobowości szpitalnej w roku 2021

Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2020  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. - Dz. U. 2019 r. poz. 2366)  wszystkie szpitale – przedsiębiorstwa/zakłady podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA,

z wyjątkiem:

szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej, zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych,  zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń jednodniowych

obowiązane są dla każdej leczonej osoby wypełniać formularz MZ/Szp-11 będący wypisową kartą statystyczną osoby hospitalizowanej.

 

Jednocześnie  przypominamy, że decyzją Ministerstwa Zdrowia z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadzony został obowiązek uzupełniania przez szpitale uczestniczące w badaniu informacji o karmieniu piersią i przedwczesnym urodzeniu noworodków wypisywanych ze szpitali.

 

Wzór formularza MZ/Szp-11, instrukcja jego wypełniania i format komunikatuelektronicznego xml obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. są zamieszczone na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny:  http://www.statystyka.medstat.waw.pl.

 

Pliki z danymi powinny być przekazywane raz w miesiącu do 20 dni po miesiącu sprawozdawczym (w formacie zgodnym z elektronicznym standardem) do Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Osobą odpowiedzialną za badanie chorobowości szpitalnej w województwie łódzkim jest Monika Pietras  (,

tel. 42 664 10 72).