Programy
Na mocy art. 23 ust. 1 pkt 7 minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowywania i finansowania programów osłonowych. Programy te mają służyć wsparciu działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej w zakresie życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ponadto opracowywane są programy wspierające, mające na celu zapobieganie negatywnym efektom zjawisk aspołecznych.