Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Łódzkim
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Łódzkim
ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź
tel.: (042) 664 20 48


Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu:
Agnieszka Gosławska-Żeligowska
tel: (042) 664 20 50

Godziny przyjęć:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
  • wtorek: 9:00 - 17:00

Wojewódzki Zespół jako organ odwoławczy - II instancja wydaje orzeczenia o:
  1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
  2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
  3. wskazaniach do ulgi i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy
  4. wykonuje badania specjalistyczne na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Tryb powoływania powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 123, poz. 776). Według zapisów ustawy starostwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.