Rynek pracy
Zadania przypisane Wojewodzie ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) są realizowane przez Oddziału Nadzoru Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Do zakresu działania Oddziału Nadzoru Rynku Pracy należy:
 1. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty, w szczególności w zakresie:
  • stosowania standardów usług rynku pracy
  • spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy
  • przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy
  • prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy
  • kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty.
 2. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny realizacji podstawowych usług rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania sposobów postępowania określonych w standardach usług rynku pracy.

  Zadania te wykonywane są poprzez kontrole urzędów pracy.

 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia.

  Zadania te realizowane są poprzez rozpatrywanie w trybie administracyjnym odwołań od decyzji powiatowych urzędów pracy, wydawanych z upoważnienia starostów, w zakresie uprawnień do świadczeń dla osób bezrobotnych, jak również stwierdzanie nieważności decyzji w trybie nadzoru.

 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących powiatowych urzędów pracy.