Bezdomność
Osobą bezdomną jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i niezameldowana na pobyt stały, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
(art. 6 pkt 8) ustawy o pomocy społecznej)

Zgodnie z art. 49 ustawy o pomocy społecznej, osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Osoba bezdomna współuczestniczy w opracowywaniu programu. Program powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej oraz zapewniać szczególne wsparcie osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności.

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Wojewoda Łódzki zleca organizacjom pozarządowym realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Pomoc w wychodzeniu z bezdomności", którego celem jest wszechstronne wsparcie osoby bezdomnej w pokonywaniu trudności wyjścia z kryzysu i usamodzielnienia. Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, zakup środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia, podstawowych leków i środków opatrunkowych, drobnego sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowe. Zlecenie realizacji zadania odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu ofert stanowią załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Ponadto, corocznie od 2000 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Program obejmuje działania o charakterze profilaktycznym, osłonowym i aktywizującym. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MPiPS.