Pomoc Świąteczna
Wojewoda Łódzki zleca organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc świąteczna”, którego celem jest przygotowanie paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. Zlecenie realizacji zadania odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu ofert stanowią załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.