Emp@tia
Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo. Adresatami portalu są również pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.

Portal emp@tia w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktualne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych i ewentualnie o nie zawnioskować.

Informacje te mogą Państwo znaleźć w zakładce pomoc społeczna, rodzina, orzekanie o niepełnosprawności, świadczenia w UE.

W gminach, które zostały wskazane w Wykazie instytucji, mogą Państwo złożyć wybrany wniosek z obszaru Pomoc Społeczna drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.

Obecnie zostały udostępnione następujące usługi elektroniczne:

Świadczenie Wychowawcze:
 • SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego (możliwość składania wniosków zostanie udostępniona 1 kwietnia 2016 r.).

Świadczenia Rodzinne:
 • SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 • SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
 • SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • SR-6 Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);
 • SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Fundusz Alimentacyjny:
 • FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • FA-2 Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Pomoc Społeczna:
 • PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;
 • PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;
 • PS-3 Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:
 • ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;
 • ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);
 • ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;
 • ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;
 • ZS-5 Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;
 • ZS-6 Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Opieka nad dzieckiem do lat 3:
 • RKZ_1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych;
 • RKZ_2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;
 • RKZ_3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Karta Dużej Rodziny:
 • KDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.