Baza instytucji
(OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie
ul. Oporowska 27, 99-300 Kutno
tel.: (24) 355-90-80
fax: (24) 355-90-80
e-mail: 
www: www.pcpr.kutno.pl
dyrektor: Anna Antczak
Dotyczy powiatu:
  • powiat: kutnowski
dyżury specjalistów – spotkania ustalane są indywidualnie

Zadania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

Najważniejszym zadaniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest skuteczne pomaganie ludziom znajdującym się okresowo w trudnych sytuacjach życiowych, zagrażających ich codziennej ezystencji. Pracownicy ośrodka poprzez interwencję, właściwą diagnozę wstępną, a później konsekwentnie ustalone wspólnie z klientem środki zaradcze, starają się zmniejszyć następstwa urazowych zdarzeń, powstrzymać przemoc, ochronić przed samobójstwem. Każdy klient ośrodka wraz ze swoim problemem, to indywidualny przypadek wymagający opracowania planu działania poprzez wywiad wstępny, zbadanie środowiska, postawienie diagnozy społecznej, zapewnienie bezpieczeństwa. Ośrodek prowadzi poradnictwo rodzinne i wychowawcze, konsultacje prawne, terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych znajdujących się w kryzysie z powodu traumatycznych wydarzeń i urazów psychicznych, które w konsekwencji doprowadziły do zaburzeń w zaspokajaniu nawet podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych.

Działalność terapeutyczna ośrodka obejmuje:

  • Porady i doradztwo indywidualne mają charakter wywiadów, rozmów.
  • Terapia indywidualna - skierowana na rozwiązywanie konkretnego problemu z zastosowaniem terapii krótkoterminowej,
  • Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
  • Grupa wsparcia dla dzieci 10 -13 lat z rodzin dysfunkcyjnych,
  • Grupa wsparcia w przedziale wiekowym 14 - 17 oparta na programie profilaktyczno - wychowawczym (w szczególnych przypadkach udzielane są porady i prowadzone rozmowy indywidualne z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami, a także nawiązany jest kontakt z wychowawcami i pedagogami szkół),
  • Trening umiejętności wychowawczych,
  • Praca socjalna - porady socjalne, wywiady środowiskowe, prowadzenie dokumentacji ośrodka, spotkania społeczności hotelowej,
  • Zajęcia socjoterapeutyczne.
godziny pracy:

7:30-15:30